Về Trạm 176

Blog về nhạc US-UK.

Cụ thể sẽ viết sau hen.